Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Alapító okirat

2008.07.20

 

  "Úgy kell szolgálni a jelent, hogy ne kompromitáljuk a jövőt!"   

                                                                                                        / Deák Ferenc/                         

 

 

Alulírott, mint az I. pontban megjelölt alapító, abból a célból, hogy az okirat III. pontjában megfogalmazott alapítói cél megvalósuljon, rögzíti azon elhatározását, hogy a Magyar Köztársaság polgári Törvénykönyvéről szóló- időközben többször módosított - 1959. Évi IV törvény ( a továbbiakban : Ptk.) 74/A-F §-aiban meghatározott rendelkezések szem előtt tartásával közhasznú ,közérdekű célú, önálló jogi személyiséggel rendelkező

ALAPÍTVÁNY

 

Létrehozását határozták el, a következő feltételek szerint:
(Az alapító okirat a Vas Megyei Bíróság PK 60.024/2006/2 számú végzése szerint nyert pontosítást. A módosított pontok illetőleg szövegrészek kiemelt gépeléssel kerültek rögzítésre.)
I.          Az alapító neve és székhelye:
1.) Római Katolikus Egyházközség
9652 Nick Rákóczi F u. 1.
Képviseli a mindenkori plébános, jelenleg : Görbe László Plébános

II:        Az alapítvány neve és székhelye és levélcíme:

A NICKI SZENT ANNA TEMPLOMÉRT ALAPÍTVÁNY               Székhelye:   9652 Nick Rákóczi F. u. 1.

Levélcíme: 9652 Nick Rákóczi F. u. 13.

III.      Az alapítvány célja:
1.) Nick község katolikus temploma, a hozzátartozó épületrészek és park,
továbbiakban épületegyüttes felújítása, állagának folyamatos megóvása, oly módon, hogy az épületegyüttes mindenkor alkalmas legyen a hitélet, a vallás gyakorlására, a szertartások méltó körülmények között történő megtartására. A munkálatok során mindenkor figyelembe veszik az épület műemléki jellegtből adódó kötelezettségeket.
2.)
A plébánia történetének kutatása, feldolgozása és ismertté tétele . Olyan kulturális
munka megvalósítása, mely hozzájárul a múlt értékeinek feltárásához és
megismertetéséhez.
Hozzájárulás ahhoz, hogy kialakuljon a fiatalokban a múlt megbecsülése, a
nemzedékek egymásiránti tisztelete, a szülőföldhöz való ragaszkodás és a
magyarságtudat érzése.
IV:       Az alapítvány jellege:
Nyílt alapítvány, non profit szervezet, amely -célját meghaladó- vállalkozási tevékenységet nem folytat, tartós közérdekű célra jött létre, közhasznú szervezet. Az alapítvány jogi személy, magánalapítvány. Az alapítványhoz csatlakozhat minden magyar-, illetőleg külföldi természetes és jogi személy, szervezet, egyesület, amely az alapítvány céljaival egyetért és adományaival támogatja azt.
V:        Az alapítvány működésének hatálya:
Az alapítvány határozatlan időre alakult.
 
VI:      Az alapítvány vagyona és felhasználásának módja:
Az alapítvány induló vagyona az alapító adománya alapján: 100 000,-Ft azaz Egyszáz ezer forint,
1.) Római Katolikus Egyházközség Nick alapító: 100 000,-Ft
azaz Egyszáz ezer forint
Az alapító az alapítói összeget, az aláírást követő 8 napon belül letétbe helyezi elkülönített bankszámlán , amelyet a Répcelak és vidéke Takarékszövetkezet Répcelak Petőfi S. u. 50. Szám alatti fióknál nyitnak meg.
Az alapítvány számlaszáma: 72600115-10013924                     Az alapítvány céljainak megvalósítására:
         az induló vagyon 80%-a ( 80 000,-Ft), továbbá
         az alaptőke hozadéka ( kamatbevétel) és
         az alapítványhoz csatlakozók által felajánlott hozzájárulások , adományok használhatók fel.
A hozzájárulás, az adomány lehet forint összeg, konvertibilis valuta, ingatlan vagyon és az alapítvány céljait szolgáló ingóság, tárgyi eszköz.
Az alapítványhoz való csatlakozásról és a felajánlások elfogadásáról a kuratórium dönt. Az elfogadást feltételhez kötni nem lehet.
Az alapítvány saját céljait meghaladó vállalkozási tevékenységet nem folytat. Saját céljait szolgáló vállalkozási tevékenységét közhasznú céljaival összhangban, azok megvalósítását nem veszélyeztetve végzi. Az alapítvány gazdálkodása során elért eredmény nem osztható fel. Az kizárólag ezen létesítő okiratban meghatározott célok megvalósítására fordítható.
Az alapítvány befektetési tevékenységet nem folytat. A csatlakozók a csatlakozás tényével nem válnak alapítókká.
Az alapító kijelenti, hogy az adományok gyűjtésében, a gyűjtés megszervezésében szervezete útján részt vesz.
VII.     Az alapítvány kezelője:
1.)Az alapítvány általános ügydöntő, ügyvezető és képviselő szerve a kuratórium.
2.) Az alapítvány ügyeit héttagú kuratórium intézi, amelynek tevékenységét a kuratórium elnöke irányítja.
Az alapítványt a kuratórium elnöke^ képviseli.
3.) Közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más -így ezen Alapítvány mint közhasznú szervezet vezető tisztség viselője az a személy aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be -annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig- vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
           4.) A kuratórium feladatai és hatásköre:
         biztosítja az alapítványnak az alapító okiratban foglaltak szerinti folyamatos működését;
         dönt az alapítványhoz csatlakozni kívánók bejelentésének tudomásul vételéről, a felajánlott támogatások elfogadásáról;
         gondoskodik az alapítvány vagyona megőrzéséről, a gondos , takarékos gazdálkodásról;
         gondoskodik az alapítvány vagyonának ezen alapító okiratban foglalt céloknak megfelelő hasznosításáról;
         dönt az alapítványi célkitűzések megvalósításához szükséges személyi-és tárgyi feltételek biztosításáról.
         5.) Az alapító az alapító okirat aláírásával a kuratórium elnökéül és tagjainak, az alábbi hét személyt kéri fel:
A kuratórium elnöke:

Novak Elemér

szül: Szombathely 1965.június 07.      

anyja neve : Pócza Margit

lakcíme: Nick Rákóczi F. u.13.

A kuratórium tagjai:
A mindenkori nicki r.k. plébános. Az alapításkor Görbe László szül: Budapest, 1970.06.17. anyja neve : Géczy Rózsa Mária lakcíme: 9665 Vámoscsalád Fő u. 67.
Firisz Lászlóné
szül: /Vodenicsár Judit / Celldömölk ,1950.08.26. anyja neve : Gazdag Mária lakcíme: 9653 Répcelak Ady E. u. 5.
Füle Lászlóné

szül: / Csorba Erzsébet / Nick, 1949.03.02. anyja neve : Firisz Borbála lakcíme: 9652 Nick Petőfi S. u. 21.

 
Csorba József
szül: Celldömölk, 1953.11.04. anyja neve : Bella Ilona lakcíme: 9652 Nick Petőfi S. u.30.
Németh Ferenc
szül: Iván, 1961.04.06.
anyja neve : Dezső Mária
lakcíme: 9652 Nick Felszabadulás u.12.
Szabó Ervin
szül: Sárvár, 1970.04.14. anyja neve : Kovács Katalin lakcíme: 9652 Nick Petőfi S. u. 29.
            6.) A kuratóriumi tagság időtartama:
A kuratórium tagjainak megbízatása határozatlan időre szól.
            7.) A kuratóriumi tagság megszűnik:
Lemondás, elhalálozás, az alapító részéről történő visszahívás ( felmentés) a közügyektől jogerős bírói ítélettel való eltiltás, cselekvőképtelenség megállapítása és az alapítvány megszűnése következtében.
             8.) A kuratórium működésének rendje:
A kuratórium szükség szerint, de legalább évenként két alkalommal tart ülést. A kuratórium üléseit- amelyek nyilvánosak- a kuratórium elnöke, a napirend írásbeli közlésével, legalább az ülést megelőzően 8 (nyolc) nappal hívja össze.
Kötelező a kuratórium összehívása , ha azt két (2) kuratóriumi tag írásban kéri, a tárgyalandó téma megjelölésével.
              9.) A kuratórium ülése akkor határozat képes , ha az ülésen a tagjainak több mint fele (legalább 4fő ) jelen van.
A döntéshozatal módja: a kuratórium határozatait egyszerű szavazattöbbséggel, nyílt szavazással legalább 4 igenlő szavazattal hozza, amelyet jegyzőkönyvben rögzítenek A kuratórium elnökének távollétében az ülés levezető elnökét a kuratóriumi tagok közül- a napirendi pontok tárgyalásának megkezdése előtt -maguk választják.
           10.)   A kuratórium döntéseinek nyilvántartása, közlése és nyilvánossága:
a.)             A kuratórium döntéseiről ( határozatairól) olyan nyilvántartást vezet,
amelyből megállapítható a kuratórium döntésének :
       tartalma
       időpontja
       hatálya és
       a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye
b.) A kuratórium döntéseit a kuratórium elnöke az érintettekkel a meghozataluktól számított 15 napon belül írásban közli.
Minden más érdeklődő azokat az alapítvány székhelyén elhelyezett hirdető táblán a meghozatalukat követő 30 napra való kifüggesztés folytán ismerheti meg.
c.)       Az alapítvány - mint közhasznú szervezet működésével kapcsolatos iratok és beszámolók a megjelölt ügyfélfogadási időben az alapítvány hivatali helyiségében ( 9652 Nick Rákóczi F. u.l.) tekinthető meg.
d.) Az alapítvány, mint közhasznú szervezet szolgáltatásait- az alapítványi célok megvalósításával összhangban - bárki igénybe veheti. Az igénybevétel módját a kuratórium egyedi döntéssel határozza meg és egyéb döntésével azonos módon 30 napra való kifüggesztés útján közzé teszi.
   11.)
a. A kuratórium tagjainál, tisztségviselőinél összeférhetetlenség nem áll fenn.
Az alapító tisztségviselője, mint kuratóriumi tag a testület munkájára meghatározó befolyást nem gyakorol.
b. A kuratórium mint (vezető szerv) határozathozatalában nem vehet részt az a
személy , aki, vagy akinek hozzátartozója (Ptk. 685.§.b.) pont) élettársa a határozat alapján:
a. kötelezettség , vagy felelősség alól mentesül, vagy
b. bármilyen más előnyben , illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt (1997. Évi CLVI.tv. 8.§. (1) bek).
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.
     12.)    A kuratórium elnökének feladatai:
a)              képviseli az alapítványt
b)             összehívja és vezeti a kuratórium ülését
c)              dönt a kuratóriumi ülések között minden olyan kérdésben, amelyek nincsenek a kuratórium hatáskörébe utalva
d)             gyakorolja az aláírási jogot, A bankszámla feletti rendelkezésre az alapító okirat IX. fejezetében foglaltak az irányadóak.
13.)    A kuratórium kapcsolata az alapítóval:
A kuratórium üléseire az elnök rendszeresen meghívja az alapító képviselőjét.
A kuratórium évente legalább egyszer beszámol az alapítványi célkitűzések megvalósítása érdekében végzett munkáról, a további feladatokról, az alapítvány vagyoni helyzetéről, a csatlakozókról, az alapítványi célra adakozóktól befolyt összegek ( vagyoni értékek) és hozadékok nagyságáról, a felhasználásra hozott döntésekről és az alapítvány képviselete során szerzett tapasztalatokról.
Az alapítvány működésének és közhasznú tevékenységének egyéb feltételei:
1 .)Az alapítvány közhasznú tevékenységének körei: (1997. évi CLVI. tv. 26. §. c.) pont)
         kulturális örökség megóvása (26.§.c.)6.pont)
         műemlékvédelem (26.§.c.)7. pont)
         gyermek- és ifjúsági érdekképviselet (26.§.c.)10. pont)
         emberi és állampolgári jogok védelme( 26.§.c.)12. pont)
2.)      Az alapítvány közvetlen politikai (pártpolitikai) tevékenységet nem folytat, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választásokon   jelöltet nem állít, pártoktól szervezetileg független és azoknak támogatást nem nyújt, tőlük támogatást nem fogad el és azt a jövőre nézve is kizárja.
3.) Az alapítvány, mint közhasznú szervezet éves beszámolóját a kuratórium hagyja jóvá. Ezzel egyidejűleg a kuratórium a hatályos jogszabályok szerint közhasznú jelentést készít.
Ezt a jóváhagyástól számított 30 napra a VII. rész . 10/b. pontjának második bekezdésében foglaltak szerint közzé teszi. A közhasznú jelentésbe bárki betekinthet és saját költségén másolatot készíthet.
4.) Az alapítvány közcélú céljai megvalósításának- ezzel kapcsolatos
rendezvényeinek, tevékenységének nyilvánosságát a helyben szokásos módokon , így FaluTV,- templom és az önkormányzat hirdetőtábláján való közzététel utján biztosítja.
Az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezés, aláírási iog:
Az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezés a kuratórium elnökét és a gazdasági ügyvitelért felelős kuratóriumi tagot, akadályoztatásuk esetén a kuratórium elnöke által megbízott két kuratóriumi tagot illeti meg, az alapítvány bélyegzőjének egyidejű használata mellett.
Az alapítvány felügyelete:
Az alapítvány felügyeletét az arra jogosult hatóságok , törvényességi felügyeletét az ügyészség látja el.
XI.       Az alapítvány megszűnése:
Az alapítvány megszűnésére a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
Megszűnése esetén az alapítványi tőke, annak minden hozadéka és az alapítvány vagyontárgyai - az alapítvány megszűnésének napjával- a Nicki Római Katolikus Plébániára száll át, azzal a kikötéssel, hogy annak a teljes vagyon értékét öt éven belül köteles az Alapító Okirat-ban megjelölt célokra fordítani.
XII.           Az Alapító Okirat-ban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. Idevonatkozó előírásai az irányadók.
XIII.        Az alapítvány nyilvántartásba vétele:
Az alapító ezen Alapító Okirat előzetes jóváhagyását a Szombathelyi Egyházmegyei Hatóságtól kéri:
Jelen Alapító Okirat a Vas Megyei Bíróságnál történő nyilvántartásba vételével válik
érvényessé.
Nick, 2006,. május 31.


 

szombathelyi püspök helyett Brenner József általános helynök

A módosított Alapító Okiratot 309-9/194/2006. sz. alatt jóváhagyom.

Szombathely, 2006. június 09.

A nicki Római Katolikus Egyházközség képviseletében


 

Ellenjegyeztem:
Szombathely, 2006. június   C c'
7 A/-H

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.